Regulamin Nightskating Piaseczno

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przejazdu Nightskating Piaseczno oraz wymagane sposoby zachowania się uczestników.
 2. Udział w imprezie jest bezpłatny.
 3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na rolkach lub wrotkach. Inne środki transportu takie jak deskorolki, rowery, handbike i inne nie będące rolkami, nie mogą zostać dopuszczone pod żadnym pozorem.
 5. Osoby chcące zakończyć swój udział w imprezie powinny natychmiast opuścić trasę przejazdu, poprzez zejście poza obszar jezdni.
 6. Warunkiem uczestniczenia w przejazdach Nightskating Piaseczno jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby uczestnik nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych.
 7. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 16 noszenie kasku jest obowiązkowe.
 8. Udział w imprezie dzieci do lat 16 możliwy jest tylko pod nadzorem opiekuna. Małoletni przebywający na imprezie bez nadzoru osoby dorosłej, zostaną przekazani obecnemu podczas imprezy patrolowi Policji.
 9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (Nightskating Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą w kolorach żółtym i pomarańczowym, jak również zabezpieczenia medycznego.
 10. Podczas przejazdu uczestnicy zobowiązani są trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom ratunkowym i porządkowym.
 11. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
 12. Uczestnik decydując się na udział w imprezie zwalnia organizatora z odpowiedzialności cywilnej za wszystkie szkody, kontuzje i zniszczenia powstałe podczas uczestnictwa w imprezie.
 13. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
 14. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych.
 15. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych.
 16. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 17. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 18. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 19. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd zostaną wykluczone z udziału w imprezie oraz ujęte i przekazane patrolowi Policji.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia przejazdu za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 21. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
 22. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte.